Reglement

Reglement Studentsinc Incubator

Reglement Studentsinc Incubator

StudentsInc is een bijzondere leeromgeving die studenten en net afgestudeerden van HU, UU en aangesloten kennis- of onderwijs instellingen de gelegenheid biedt zich te bekwamen in ondernemerschap en/of hun eigen bedrijf op te zetten. Studentsinc voorziet in ruimte, ondersteuning en een levendige ondernemerscommunity voor ondernemende studenten.

Deze regels (gebruiksrecht) gelden voor alle studenten en ondernemers (hierna te noemen student-ondernemers) die gebruik maken van de faciliteiten van StudentsInc en/of deelnemen aan een van de programma’s van StudentsInc, alsmede studenten die onderwijsprogramma’s volgen in de ruimte van StudentsInc. Deze versie van het reglement is vastgesteld op 27 mei 2017 en aangepast op 1 februari 2018. Deze versie van het reglement vervangt alle voorgaande versies. Dit reglement vormt een integraal onderdeel van alle overeenkomsten die Studentsinc afsluit met studenten en ondernemers.

artikel 1: Toelatingseisen:

 1. Student zijn aan HU, UU of een aangesloten kennis- of onderwijsinstelling (ijkpunt is werkend emailadres van de betreffende kennisinstelling);
 2. Graag willen ondernemen of kennismaken met ondernemen en bereid zijn tijd en energie te steken in de eigen ontwikkeling tot ondernemer;
 3. Bereid en in staat tot het volgen van het pressure cooker programma;
 4. Bereid en in staat zich te laten coachen door een StudentsInc coach;
 5. Bereidheid tot het bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de ondernemende community en bereidheid tot het actief delen van verworven ondernemerschap kennis zowel binnen als buiten de community.

artikel 2: Gebruiksvoorwaarden:

 1. Voor studenten van HU, UU of een aangesloten kennis- of onderwijsinstelling is deelname aan StudentsInc vrij van kosten, mits studenten actief werken aan hun ontwikkeling tot succesvol ondernemer en zij zich houden aan dit reglement;
 2. Voor studenten van HU, UU of een aangesloten kennis- of onderwijsinstelling in het eerste jaar na afstuderen is deelname aan StudentsInc vrij van kosten mits per (co)founder 0,1 fte beschikbaar gesteld wordt t.b.v. ontwikkeling van de community en kennisoverdracht aan nieuwe community leden.
 3. In principe geldt de regel dat het gebruiksrecht vervalt wanneer student/ondernemers 1 jaar zijn afgestudeerd of drie jaar gebruik hebben gemaakt van de faciliteiten van StudentsInc. De Board en staf van StudentsInc kunnen uit strategische overwegingen besluiten een uitzondering te maken op deze regel als er sprake is van “uitzonderlijke waarde voor de community”. Gebruikers kunnen schriftelijk een gemotiveerd uitzonderingsverzoek indienen bij de Board. Uitzondering wordt alleen schriftelijk verleend.

 

artikel 3: StudentsInc biedt alle studenten en ondernemers:

 1. Gebruik van Faciliteiten:
  a. Gebruik van algemene ruimten en toegang tot de co-working spaces (dus niet van de kantoren en de afsluitbare ruimtes);
  b. Gebruik van internet- en print faciliteiten;
  c. Gebruik van keuken en koffieapparaat;
  d.Deelname aan netwerkactiviteiten, pitch events, masterclasses, pressure cooker sessies en community events.
 2. Deelname aan Programma’s (per separate overeenkomst):
  a. Incubator;
  b. Pressure Cooker;
  c. Afstuderen op eigen bedrijf;
  d. Coaching programma;

artikel 4: StudentsInc vraagt studenten en ondernemers:

 1. Zich aan te melden via de site van StudentsInc/contact (voor contactgegevens);
 2. Lid te worden van de Vereniging StudentsInc;
 3. Eigen kennis en netwerk te delen met andere student-ondernemers;
 4. Te participeren in en bij te dragen aan de netwerkactiviteiten van StudentsInc;
 5. Zich in te zetten voor de (groei van de) community en zich sociaal en behulpzaam te gedragen;
 6. Andere ondernemers en gasten met respect te behandelen;
 7. Goed te zorgen voor de ruimte en spullen van StudentsInc:
  a. rotzooi op te ruimen en ruimten schoon en netjes te houden;
  b. meubilair en spullen netjes terug te zetten;
  c. ruimte maken als de ruimte gedeeld moet worden met anderen;
 8. Het netwerk niet te verstoren en geen malware te verspreiden, spam te versturen of illegale uploads/downloads te doen.
 9. Zich te houden aan de regels van de beheerder van het pand.

artikel 5: Algemene huisregels:

 1. De ruimte van StudentsInc is openbaar, derhalve sluit StudentsInc (in casu Hogeschool Utrecht) aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen uit. Laat waardevolle spullen niet onbeheerd achter!
 2. Faciliteiten en programma’s van StudentsInc staan open voor studenten en medewerkers van UU, HU en aangesloten kennis- of onderwijsinstellingen met ambities op het gebied van ondernemerschap. Gebruik van faciliteiten en deelname aan programma’s is onderhevig aan expliciete goedkeuring door StudentsInc;
 3. Nieuwe student-ondernemers kunnen werken aan de daarvoor bestemde flexplekken. Wanneer de ondernemers langer bij de community zitten en een actieve bijdrage leveren kunnen ze opschuiven naar vastere kantoren met meer ruimte. De StudentBoard van StudentsInc verdeelt de beschikbare ruimten.
 4. Student-ondernemers worden gekoppeld aan een coach. Deze coach zal de ondernemer advies geven bij de ontwikkeling van het eigen bedrijf en bij de persoonlijke ontwikkeling tot succesvol ondernemer. De coach blijft beschikbaar ook na afloop van deze overeenkomst. De student-ondernemer behandelt de coach met het nodige respect.
 5. Student-ondernemers kunnen, zolang ze een geldige overeenkomst tot deelname aan het incubatorprogramma van Studentsinc hebben, hun bedrijf vestigen op het adres van StudentsInc. De Student-ondernemer(s) verplicht(en) zich om het bedrijf uit te schrijven op dat adres zodra de co-working agreement is beëindigd of komt te vervallen.
 6. Als student-ondernemers werknemers, vrijwilligers, stagiairs of afstudeerders aan (willen) nemen kan dat op twee manieren:
  a. Studentsinc speelt geen rol. De ondernemer/onderneming neemt de betreffende kracht zelf aan, voor eigen rekening en risico en op eigen naam. Studentsinc speelt in dat geval geen rol bij de aanname en de naam van Studentsinc wordt niet genoemd bij het aantrekken van krachten.
  b. Studentsinc speelt wel een rol. Als Studentsinc wel een rol speelt bij de aanname van werknemers, vrijwilligers, stagiairs of afstudeerders, verloopt de aanname, de intake en de supervisie via StudentsInc.
 7. Overtreding van de algemene regels, misbruik van het vertrouwen en de naam van Studentsinc en het schaden van de reputatie van Studentsinc leidt tot directe verwijdering uit de incubator.